Skip to Content
Department of Health Services

Affordable Care Act Section 1557 Notice

DHS banner wide

Print version(PDF: 565 Kb)

Discrimination is Against the Law

Sonoma County complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. The County does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Sonoma County

A. Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as qualified sign language interpreters and written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)

B. Provides free language services to people whose primary language is not English, such as qualified interpreters and information written in other languages

If you need these services, contact Casi Jewett, Civil Rights Coordinator, (707) 565-4787; TTY (800) 735- 2929 or 711.

If you believe that the County has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, sex, or any other legally protected category, you can file a grievance with:

Victoria Willard, Equal Employment Opportunity Manager & ADA Coordinator
575 Administration Drive, Suite 116B
Santa Rosa, CA 95403
(707) 565-8059
victoria.willard@sonoma-county.org
Fax: (707) 565-3770

Español (Spanish)

ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de
asistencia lingüística. Llame al 1-707-565-4787 (TTY: 1-800-735-2929 or 711).

繁體中文 (Chinese)

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-707-565-4787 (TTY: 1-800-735-2929 or 711)。

Tiếng Việt
(Vietnamese)

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-707-565-4787 (TTY: 1-800-735-2929 or 711).

한국어 (Korean)

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-707-565-4787 (TTY: 1-800-735-2929 or 711)。

Tagalog (Filipino)

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-707-565-4787 (TTY: 1-800-735-2929 or 711).

Հայերեն
(Armenian)

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-707-565-4787 (TTY (հեռատիպ)՝ 1-800- 735-2929 or 711).

یس را ف (Farsi)

ھ جو ت: ر گا ھ ب نا بز یس را ف وگ ت ف گ یم ،دی ن ک تلا ی ھس ت ی نا بز تروص ب ناگ یار
یار ب امش 1-707-565-4787 (TTY: 1-800-735-2929 or 711) مھار ف یم دش ا ب. ا ب سام ت د یری گ ب.

Русский (Russian)

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны
бесплатные услуги перевода. Звоните 1-707-565-4787 (TTY: 1-800-735-2929 or 711).

日本語 (Japanese)

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます
。1-707-565-4787 (TTY: 1-800-735-2929 or 711) まで、お電話にてご連絡く ださい。

رع لاةي ب (Arabic)

ةظوحل م: اذإ تن ك ثدحت ت ر كذا ،ةغ ل لا نإ ف تامدخ ةدعاس م لا ة يوغ ل لا ر فاوت ت ك ل ناجم لا ب. لص تا م قر ب 1-707-565-4787 (م قر ف تاه مص لا مك ب لاو: 711 or 1-800-735-
2929).

ਪੰ ਜਾਬੀ (Punjabi)

ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਧ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 1-707-565-4787 (TTY: 1-800-735-2929 or 711). 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ខ្មែ រ (Cambodian)

ប្រយ័ត្ន៖ ររ រសិនជាអ្ន កនិយាយ ភាសាខ្មែ រ, រសវាជនួយមន នកភាសា រោយមិនគត្ួ ្លន គឺអាចមានសំរារ់រំររ រអ្ើ ន ក។ ចូ រ ទូរស័ព្ទ 1-707-565-4787 (TTY: 1-800-735-2929 or 711) ។

Hmoob (Hmong)

LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-707-565-4787 (TTY: 1-800-735-2929 or 711).

ह दी (Hindi)

ध्यान दें: यहद आप ह दी बोलते ैं तो आपके ललए मफ्ु त में भाषा स ायता सेवाएिं उपलब्ध
ैं। 1-707-565-4787 (TTY: 1-800-735-2929 or 711) पर कॉल करें।

ภาษาไทย (Thai)

เรี ยน: ถา้ คุณพดู ภาษาไทยคุณสามารถใชบ้ ริ การช่วยเหลือทางภาษาไดฟ้ รี โทร 1-707-565-4787 (TTY: 1-800-
735-2929 or 711).

 

You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, Victoria Willard (contact above) is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at: U.S. Department of Health and Human Services 200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD). Complaint forms are available at: http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.