• Sonoma County Voting

Language Assistance

Language Assistance

California law requires elections officials to provide translated copies of Official Ballots (called “Facsimile Ballots”) to voters in certain precincts where a minimum number of voters who speak languages other than English reside. A Facsimile Ballot is NOT an Official Ballot; it is used to assist voters in marking their choices. DO NOT vote the Facsimile Ballot. Vote and return only your Official Ballot.

If you vote at a polling place, a Facsimile Ballot in the required languages will be at the polling place. 

If you vote by mail, you may request a Facsimile Ballot be sent to you in one of the languages required for Sonoma County. To request a Facsimile Ballot in Spanish, Tagalog, Khmer, or Vietnamese:

 • Call (707) 565-6800 or (800) 750-VOTE

OR

OR

 • Fax (707) 565-6862

REQUESTS FOR FACSIMILE BALLOTS MUST BE RECEIVED BY October 23, 2020.

ASSISTANCE AT THE POLLS – DID YOU KNOW?

California law allows you to bring up to two individuals of your choice with you to the polls to assist you. However, they may not be your employer or an agent of your union.

ជំនួយភាសា 

ច្បាប់រដ្ឋ California តម្រូវឱ្យមន្រ្តីបោះឆ្នោតផ្តល់ជូននូវច្បាប់ចម្លងដែលមានបកប្រែនៃសន្លឹកឆ្នោតជាផ្លូវការ (ដែលហៅថា "សន្លឹកឆ្នោតគំរូ") ទៅឱ្យអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតមួយចំនួនដែលមានអ្នកបោះឆ្នោតតិចបំផុតដែលនិយាយភាសាក្រៅពីភាសាអង់គ្លេស។ សន្លឹកឆ្នោតគំរូមិនមែនជាសន្លឹកឆ្នោតផ្លូវការឡើយ។ វាត្រូវបានប្រើដើម្បីជួយអ្នកបោះឆ្នោតសម្រាប់ធ្វើការសម្គាល់ជម្រើសរបស់ពួកគេ។ កុំបោះឆ្នោតលើសន្លឹកឆ្នោតគំរូ។ បោះឆ្នោត ហើយប្រគល់មកតែសន្លឹកឆ្នោតផ្លូវការរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះ។

ប្រសិនបើអ្នកបោះឆ្នោតនៅកន្លែងបោះឆ្នោត សន្លឹកឆ្នោតគំរូជាភាសាដែលចាំបាច់សម្រាប់មណ្ឌលបោះឆ្នោតនោះនឹងមាននៅកន្លែងបោះឆ្នោត។  

ប្រសិនបើអ្នកបោះឆ្នោតតាមសំបុត្រ  អ្នកអាចស្នើសុំសន្លឹកឆ្នោតគំរូជាភាសាណាមួយដែលបានផ្ញើឱ្យអ្នកក្នុងចំណោមភាសាទាំងនោះ ដែលចាំបាច់សម្រាប់ខោនធី Sonoma។ ដើម្បីស្នើសុំសន្លឹកឆ្នោតគំរូជាភាសាអេស្ប៉ាញ តាកាឡុក ខ្មែរ ឬវៀតណាម សូម៖

 • ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ៖ (707) 565-6800 ឬ (800)750-VOTE

 • ទូរសារ៖ (707) 565-6862

ការស្នើសុំសន្លឹកឆ្នោតគំរូ ត្រូវតែបានទទួលត្រឹមថ្ងៃទី
23ខែតុលា ឆ្នាំ2020។

ជំនួយនៅកន្លែងបោះឆ្នោត តើអ្នកដឹងទេ? ច្បាប់រដ្ឋ California អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកយកបុគ្គលរហូតដល់ពីរនាក់តាមជម្រើសរបស់អ្នកជាមួយអ្នកទៅកន្លែងបោះឆ្នោតដើម្បីជួយអ្នក។ ទោះជាយ៉ាងណា ពួកគេអាចមិនមែនជានិយោជក ឬជាភ្នាក់ងារនៃសហជីពរបស់អ្នកឡើយ។

HỖ TRỢ NGÔN NGỮ 

Luật pháp California đòi hỏi các viên chức bầu cử cung cấp các bản sao đã được dịch của Lá Phiếu Chính Thức (gọi là "Bản Sao Lá Phiếu") cho các cử tri ở một số khu vực tuyển cử trong trường hợp một số lượng tối thiểu các cử tri cư trú nói các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Một Bản Sao lá phiếu KHÔNG phải là một Lá Phiếu Chính Thức; nó được sử dụng để hỗ trợ các cử tri trong việc đánh dấu các lựa chọn của họ.  KHÔNG bỏ phiếu Bản Sao Lá Phiếu. Chỉ bỏ phiếu và gửi lại Lá Phiếu Chính Thức của quý vị..

Nếu quý vị bỏ phiếu tại một nơi bỏ phiếu, sẽ có Bản Sao Lá Phiếu bằng ngôn ngữ theo yêu cầu tại nơi bỏ phiếu 

Nếu quý vị bỏ phiếu qua thư, quý vị có thể yêu cầu được gửi đến Bản Sao Lá Phiếu bằng một trong những ngôn ngữ theo yêu cầu cho Quận Sonoma.. Để yêu cầu một Bản Sao Lá Phiếu bằng tiếng Tây Ban Nha, Tagalog, Khmer hay tiếng Việt:

 • Gọi (707) 565-6800 hoặc (800) 750-VOTE

HOẶC

HOẶC

 • Fax (707) 565-6862

YÊU CẦU BẢN SAO LÁ PHIẾU PHẢI NHẬN ĐƯỢC CHẬM NHẤT VÀO NGÀY 23 THÁNG HAI, 2020.

HỖ TRỢ TẠI PHÒNG PHIẾU – QUÝ VỊ CÓ BIẾT?

Luật California cho phép quý vị dẫn theo tối đa 2 người mà quý vị chọn đến nơi bỏ phiếu để hỗ trợ quý vị. Tuy nhiên, họ không thể là chủ hãng của quý vị hoặc người đại diện cho nghiệp đoàn của quý vị. 

ASISTENCIA DE IDIOMA 

La ley del estado de California requiere que los funcionarios electorales proporcionen copias traducidas de las boletas electorales oficiales (llamadas "copias de la boleta electoral") a los votantes en ciertos recintos electorales donde reside un número mínimo de votantes que hablan otros idiomas diferentes al inglés. Una copia de la boleta electoral NO es una boleta electoral oficial; se utiliza para ayudar a los electores a marcar su decisión. NO vote en la copia de la boleta electoral. Vote y entregue solo su boleta electoral oficial.

Si vota en un lugar de votación, encontrará en el lugar de votación una copia de la boleta electoral en todos los idiomas requeridos.

Si vota por correo, puede solicitar que se le envíe una copia de la boleta electoral en uno de los idiomas requeridos por el condado de Sonoma.  Para solicitar una copia de la boleta electoral:

 • Llame al (707) 565-6800 o al (800) 750-VOTE

O

 • Envíe un correo electrónico a rov-absentee@sonoma-county.org

O

 • Envíe un fax al (707) 565-6862

LAS SOLICITUDES DE COPIAS DE LA BOLETA ELECTORAL SE DEBEN RECIBIR A MÁS TARDAR EL 23 DE OCTUBRE DE 2020.

ASISTENCIA DE IDIOMAS EN LOS LUGARES DE VOTACIÓN

¿Sabía que la ley de California le permite llevar hasta 2 personas de su elección para ayudarle en los lugares de votación? Sin embargo, no pueden ser ni su empleador ni un representante de su sindicato.

TULONG SA WIKA

Ang batas ng California ay nag-aatas sa mga opisyal ng halalan na magkaloob ng mga isinaling kopya ng Mga Opisyal na Balota (tinatawag na “Mga Pagksimileng Balota”) sa mga botante sa mga partikular na presinto kung saan naninirahan ang isang pinakamababang bilang ng mga botante na nagsasalita ng mga wikang iba sa Ingles. Ang isang Paksimileng balota ay HINDI isang Opisyal na Balota; ito ay ginagamit upang tulungan ang mga botante sa pagmarka sa kanilang mga pinili. HUWAG botohan ang Paksimileng Balota. Botohan at ibalik ang iyong Opisyal na Balota lamang.

Kung bumoboto ka sa isang lugar ng botohan, matatagpuan sa lugar ng botohan ang isang Paksimileng Balota sa mga iniaatas na wika para sa presinto.

Kung ikaw ay Bumoboto sa Pamamagitan ng Koreo, maaari kang humiling na magpadala sa iyo ng isang Paksimileng Balota sa isa sa mga wikang iniaatas para sa County ng Sonoma. Upang humiling ng isang Paksimileng Balota sa Spanish, Tagalog, Khmer, o Vietnamese:

 • Tumawag sa (707) 565-6800 o (800) 750-VOTE

O

O

 • Fax (707) 565-6862

ANG MGA KAHILINGAN PARA SA MGA PAKSIMILENG BALOTA AY DAPAT MATANGGAP BAGO LUMAMPAS ANG OKTUBRE 23, 2020.

TULONG SA MGA LUGAR NG BOTOHAN  – ALAM MO BA?

Ang batas ng California ay nagpapahintulot sa iyo na magsama sa mga botohan ng hanggang 2 taong pinili mo upang tulungan ka. Gayunman, sila ay hindi maaaring ang iyong pinagtatrabahuhan o isang ahente ng iyong unyon.